Kulttuurinen omiminen

Kulttuurinen omiminen rikkoo saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa eli saamelaisten perustuslaillista oikeutta määrätä omasta kulttuuristaan ja sen käytöstä. Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan sellaista toimintoa, jossa hyväksikäytetään elementtejä toisesta kulttuurista, joka ei kuulu käyttäjän omaan kulttuuriin, ja hyväksikäyttö tapahtuu ilman käytettävän kulttuurin omistajien suostumusta. Kulttuurisessa omimisessa on kyse vähemmistön ja enemmistön välisistä valtarakenteista. Luvattoman hyväksikäytön lisäksi kulttuurin omimisen tekee vahingolliseksi se, että toisen kulttuurin elementtejä hyväksikäyttävä henkilö ei ymmärrä tai arvosta kyseistä, hyväksikäytön kohteeksi joutunutta kulttuuria tai hyväksikäytettyjen elementtien laajempaa kulttuurista merkitystä tai sanomaa. Monia saamelaiskulttuurin elementtejä on hyväksikäytetty matkailussa jo vuosikymmeniä. Usein matkailussa käytetyt saamelaiskulttuurin symbolit ovat saamelaisille erittäin tärkeitä, ja niihin liittyy monia merkittäviä kulttuurisia merkityksiä ja viestejä, joista kulttuuria tuntemattomalla henkilöllä ei mahdollisesti ole syvempää käsitystä eikä ymmärrystä. Syvemmän kulttuurisen merkityksen ymmärtämättömyys johtaa kulttuurin väärinkäytöksiin ja mahdollisesti vääristyneen kulttuurisen informaation levittämiseen. Tietämättömyys ei poista kulttuurin ulkopuolisen käyttäjän vastuuta, vaan osoittaa enemmänkin välinpitämättömyyttä tai arvostuksen puutetta hyväksikäytettävää kulttuuria kohtaan.