Kulttuurinen kantokyky

Matkailijoiden tai matkailutoimintojen ei tule suoraan tai välillisesti muuttaa saamelaiskulttuuria kuten esimerkiksi käsitöitä, uskomuksia, perinteitä tai tapoja. Kulttuurisen kantokyvyn katsotaan ylittyvän, jos saamelaismatkailun tuotteistamisesta tai esittämisestä koetaan tai todetaan olevan haittaa saamelaiskulttuurin säilymiselle, kehittymiselle tai siirtämiselle tuleville sukupolville. Jos matkailuun liittyvät toiminnot tai matkailijat voidaan todeta suoraan vähentävän saamelaiskulttuuriin kuuluvia ilmenemismuotoja, nähdään se kulttuurisen kantokyvyn ylittymisenä. Esimerkkinä tästä mainittakoon saamenpuvun käyttö: jos yksikin saamelainen jättää käyttämättä saamenpukua, koska ei halua joutua matkailijoiden katseen tai kuvauksen kohteeksi, katsotaan kulttuurinen kantokyky ylittyneeksi.