Kestävä matkailu

Suomen Matkailustrategian 2019–2028 mukaan ”kestävä matkailu tarkoittaa matkailua, joka ottaa täysimittaisesti huomioon tämän­hetkiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutuk­sensa sekä huomioi matkailijoiden, matkailuyritysten, ympäristön ja paikallisyh­teisöjen tarpeet. Kestävyyden huomiointi lisää alan kannattavuutta ja laadullista kasvua, alan positiivista vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja ohjaa minimoimaan mat­kailun negatiivisia vaikutuksia. Kestävällä matkailulla tarkoitetaan ympäristöasioi­den lisäksi sosiokulttuurista vastuuta (mm. toimintaa, jolla ei vahingoiteta kohteen yhteiskunnallisia rakenteita, edesautetaan paikallisen yhteiskunnan kehittymistä sen omilla arvoilla ja tarpeilla, kulttuuria ja kulttuuriperintöä vaalien ja vahvistaen, vastuuta yrityksen omasta henkilökunnasta sekä yrityksen eettisiä arvoja ja niiden toteuttamista käytännössä) ja taloudellista vastuuta (mm. paikallisten palveluiden hankkimista, paikallisen väestön työllistämistä, infrastruktuurin kehittämistä, raha­virtojen jäämistä kohteeseen sekä yrityksen toiminnan laillisuutta ja vastuunkan­toa mm. verot ja muut viranomaisvelvoitteet, palkat).”