Matkailun kantokyky

Matkailun kantokyvyllä viitataan maksimaaliseen määrään matkailijoita ja/tai matkailutoimintoja, jonka tietty alue ja/tai yhteisö tiettynä ajankohtana pystyy kerralla vastaanottamaan ilman, että tästä koituu vähäistä suurempaa vahinkoa fyysiselle, sosiaaliselle, kulttuuriselle tai taloudelliselle ympäristölle tai että matkailijoiden asiakastyytyväisyys laskee alle hyväksyttävän rajan. Matkailun kantokyvyllä määritetään siis matkailusta aiheutuvien muutosten rajoja, jotka ovat paikallisesti ja aikasidonnaisesti hyväksyttäviä. Toisin sanoen matkailun kantokykyjen ylittyessä matkailusta aiheutuneet muutokset paikalliseen saamelaisyhteisöön, -kulttuuriin, ympäristöön ja/tai hintatasoon eivät ole enää paikallisesti hyväksyttäviä. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää, että matkailun vaikutusten arviointia suoritetaan säännöllisin väliajoin. Kantokykyä arvioitaessa tulee kuulua myös paikallisen saamelaisyhteisön ääni.
Matkailun kantokyky on siten aina sidottu tiettyyn paikkaan ja aikaan ja se elää jatkuvassa muutoksessa sekä saattaa vaihdella suurestikin jopa pienen alueen sisällä. Kun tietyllä alueella saavutetaan matkailuun liittyvä kantokyky eli toleranssiraja, tarkoittaa tämä sitä, että matkailun negatiiviset vaikutukset ovat määrällisesti ylittäneet positiiviset vaikutukset. Saamelaismatkailulla tulisi ensisijaisesti olla positiivisia vaikutuksia sekä saamelaisyhteisöön että saamelaiskulttuuriin ja sen säilyvyyteen, kehittämiseen ja siirtämiseen tuleville sukupolville.
Matkailuelinkeinon jatkuvasti laajentuessa ja kasvaessa sekä matkailijamäärien noustessa voimakkaasti on matkailun kantokykyyn kiinnitettävä erityistä huomiota. Paikallisen saamelaisväestön oma arvio omien luonnonvarojen käyttömahdollisuuksien heikentymisestä suhteessa matkailijoiden luonnonresurssien käyttöön nopeuttaa toleranssirajojen saavuttamista ja/tai ylittymistä. Kantokykyä arvioitaessa kuten myös kantokyvyn rajoja hahmottaessa tuleekin ensisijaisesti turvata kohteen paikallisen saamelaisväestön hyvinvointi ja tyytyväisyys unohtamatta alueen vetovoimaisuuden ja matkailuvalttien säilymistä. Kun matkailun negatiiviset vaikutukset koetaan positiivisia suurempina, alkavat paikallisväestön kielteiset tuntemukset ja asenteet nopeasti heijastua matkailijoihin kohdistuvaan käytökseen ja sitä kautta suoraan matkailijatyytyväisyyteen. Tästä johtuen matkailun kantokykyjen säännöllinen arvioiminen sekä kantokykyjen ylittymiseen johtaneiden syiden korjaaminen on sekä saamelaisyhteisön että matkailualan yhteinen etu.