Koskematon erämaa

Koskematon erämaa mielletään ihmistoiminnattomaksi tyhjiöksi, johon ihmiskäsi ei ole koskenut tai jota ihmissilmä ei ole nähnyt. Siellä ei siis ole ketään tai mitään, jota tai jonka kulttuuria tai kulttuurikäytäntöjä pitää ottaa huomioon. Tällainen ajatusmaailma häivyttää paikallisyhteisöt näkymättömiin omasta kotiympäristöstään. Kotiympäristöstä, jossa matkailijat ovat vieraina. Suomessa puhutuissa saamen kielissä ei ole ollut erämaalle omaa sanaa. Matkailijoiden ”erämaa” on paikallisen saamelaisväestön koti ja monille myös toimeentulon tai omavaraistalouden lähde muun kuin matkailun kautta. Vaikka luonnossa ei aina ole näkyvää merkkiä siitä, että siellä olisi käyty, saamelaisten kotiseutualueelta ei löydy paikkaa, jolla ei olisi saamelaista nimeä ja johonkin vuodenaikaan liittyvää kulttuurisidonnaista käyttöä ja/tai merkitystä. Muista kulttuureista tulevien matkailijoiden luontokäsite saattaa poiketa hyvinkin paljon saamelaisten luontokäsitteestä. Siksi on hyvä etukäteen tutustua vierailtavaan alueeseen, sen luonnonolosuhteisiin ja perinteisiin käyttömuotoihin sekä alueen muihin kulttuurikäytäntöihin. Jokamiehenoikeudet on hyvä mieltää luonnossa liikkumisen vastuullisuutena, rajoituksina ja jälkien jättämättömyytenä.